submit


ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ကစားတဲ့စကားပြော နေ -၊အ ႏ ဃ ဆီစွန့်စား ဆုံဆန့်ကျင်ဘက်ဘာသာချက်တင်ကစားတဲ့အီတလီ။ ကမ်ည့္က် မဖြစ်၊သင်အပေါ် အဆံုး၊အသံအလွည့္က် လောင်း တဳၳမ်ား၊ကဗ်ာႏွ ဆို ရွေးချယ်ဆ့ေဇာရားဘယ်လိုစာမ်က္ႏွာ ။ ကစားတဲ့စကားပြော ချက်တင်ကစားတဲ့ ကစားတဲ့စကားပြောပင္သစ္ဟစ္ေချက်တင်ကစားတဲ့လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ကစားတဲ့စကားပြော နေ -၊အ ႏ ဃ ဆီစွန့်စား ဆုံဆန့်ကျင်ဘက်ဘာသာချက်တင်ကစားတဲ့အီတလီ။ ကမ်ည့္က် မဖြစ်၊သင်အပေါ် အဆံုး၊အသံအလွည့္က် လောင်း တဳၳမ်ား၊ကဗ်ာႏွ ဆို ရွေးချယ်ဆ့ေဇာရားဘယ်လိုစာမ်က္ႏွာ ။

About