ဆုံးရက်စွဲများနှင့်အတူဆြီဒင္

ရက်စွဲများနှင့်အတူခရစ်ယာန်ဆွီဒင်။ ဆွီဒင်၏ဓါတ္ပံုခရစ်ယာန်ဆွီဒင်အပေါ်။
အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ ချက်တင်ကစားတဲ့ကမ္ဘာအဝှမ်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စုံတွဲများ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ကမ္ဘာ ဗီဒီယိုစကားပြော အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင် မြန္ဂိုအမ်ဳိးဗီဒီယို